Obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY


Vážení klienti a zájemci o naše služby, 


na našem webu www.zmenapozemku.cz jste si již zřejmě přečetli informace o nabízených službách. Na této stránce najdete shrnuté všechny důležité právní informace týkající se jejich objednávání a následné spolupráce. Tyto Všeobecné obchodní podmínky (zkráceně jen „VOP“) obsahují informace, které potřebujete mít k dispozici před tím, než kliknete na objednávací tlačítko na webu. VOP obsahují i tzv. sdělení před uzavřením smlouvy ve smyslu § 1820 občanského zákoníku. Přečtěte si je proto, prosím, pečlivě. Před vlastní objednávkou totiž zaškrtáváte i políčko souhlasu s VOP a tím se VOP stávají nedílnou součástí smlouvy mezi námi uzavřené. Děkujeme Vám za čas, který věnujete jejich pročtení. 

Které části by neměly uniknout Vaší pozornosti? 

 • Informace o tom, kdy je mezi námi uzavřena smlouva – je to až v okamžiku, kdy Vám potvrdíme přijetí Vaší objednávky. Do té doby můžete svoji objednávku zrušit. Po uzavření smlouvy lze smlouvu zrušit jen dohodou s námi anebo odstoupením od smlouvy tam, kde to VOP nebo zákon umožňují. Ve VOP najdete i popis postupu uzavírání smlouvy. Podrobnosti v článku II. VOP.
 • Možnosti platby za produkty a služby – kdy a jakým způsobem se objednané služby platí, je uvedeno v článku III.
 • Dodací podmínky – v článku IV. zjistíte, jakým způsobem zajišťujeme dodání služeb. 
 • Podmínky pro odstoupení od smlouvy – spotřebitel má ze zákona právo ve 14denní lhůtě odstoupit od smlouvy i bez udání důvodu. V některých případech je ovšem tato možnost vyloučená nebo omezená. Jak je tomu u našich služeb, zjistíte v článku V.
 • Reklamační řád – Pokud by nastala situace, která by Vás vedla k potřebě služby reklamovat, v článku VI. najdete podrobný popis, jak postupovat.


Pro lepší orientaci připojujeme podrobný OBSAH: 


I. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY

II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY

III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

IV. DODACÍ PODMÍNKY

V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD

VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ

VIII. ZÁVĚREMI. DŮLEŽITÉ POJMY, INSTITUTY A OSOBY


1. Web:

Webem pro účely těchto VOP rozumíme webové stránky www.zmenapozemku.cz. Nabídkou je pak nabídka služeb na Webu.


2. Služby:

Jedná se jednak o službu „Prověření pozemku“, jednak službu „Změna územního plánu“. Pokud bude v dalším textu uvedeno pouze „Služba“ nebo „Služby“, myslí se tím obě zmíněné služby. 


3. Poskytovatel: 

Je právnická osoba, která Služby nabízené na Webu poskytuje. Poskytovatelem je společnost: 

    MR complet s.r.o.

    IČ: 17315611 

    Sídlo:   Příčná 1892/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

    E-mail: info@zmenapozemku.cz

    Prodávající je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 369831.

Na uvedeném e-mailu jsme Vám k dispozici pro běžnou komunikaci i pro případné vyřizování podnětů a reklamací. 

Pokud je v textu VOP uvedeno „my“, „nás“, „naše“ apod., myslí se tím vždy Poskytovatel.

4. Klient: 

    Klientem je ten, kdo s námi jako Poskytovatelem prostřednictvím Webu uzavře smlouvu o poskytnutí služby, kterou se my zavazujeme některou ze Služeb poskytnout za sjednanou cenu, a Klient se zaváže sjednanou cenu zaplatit. Klientem může být jak spotřebitel, tak podnikatel nebo nepodnikající právnická osoba (například spolek). 

5. Spotřebitel:

    Spotřebitelem se podle platných právních předpisů rozumí fyzická osoba, která nejedná v rámci své podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu povolání. Pokud jste fyzická osoba a do objednávky uvedete IČO, prohlašujete tím, že Smlouvu uzavíráte jako podnikatel, a ne jako spotřebitel.

6. Smlouva:

    Smlouvou se rozumí smlouva o poskytnutí Služby. Proces uzavírání Smlouvy prostřednictvím rozhraní Webu je popsán podrobně v těchto VOP. Smlouva je uzavírána v českém jazyce, je archivovaná v elektronické podobě a není přístupná třetím osobám. Smlouva je tvořena Vaší objednávkou (vyplněným objednávkovým formulářem na Webu) a jejím přijetím z naší strany a těmito VOP. 

7. Smlouva uzavřená distančním způsobem:

    Jedná se o Smlouvu, která je uzavřena prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. je uzavřena, aniž bychom se museli osobně potkat, neboť k jejímu uzavření využíváme rozhraní Webu. Náklady spojené s použitím prostředků komunikace na dálku (zejména náklady na internetové připojení a případné telefonní hovory) si jako Klient hradíte sami a neliší se od běžné sazby účtované Vaším operátorem, resp. poskytovatelem internetového připojení. Učiněním objednávky výslovně souhlasíte s použitím prostředků komunikace na dálku.

8. Spotřebitelská smlouva:

    Je to Smlouva, ve které jako Klient vystupuje spotřebitel. Spotřebitel má v mnoha případech výhodnější postavení než ostatní kupující. Pokud se některé právo týká pouze Spotřebitele, je to v těchto VOP výslovně uvedeno (tj. místo „Klient“ je uvedeno „Spotřebitel“). 

9. Závaznost VOP: 

    V závěru objednávkového formuláře, ještě před odesláním objednávky, dáváte svůj souhlas s VOP zaškrtnutím příslušného políčka. Tím se VOP stávají součástí Smlouvy a jsou jak pro nás, tak pro Vás závazné. Pokud by bylo jiné ujednání ve Smlouvě a jiné ve VOP, má přednost ujednání ve Smlouvě.

10. Rozhodné právní předpisy:

    Jsou to platné právní předpisy, které se použijí na Kupní smlouvu a vztah mezi námi z této smlouvy vzniklý. Jedná se zejména zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších právních předpisů (dále též jen „NOZ“) a v případech, kdy je Kupujícím spotřebitel, je to i zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších právních předpisů. Pokud je v tomto textu na konkrétní §§ právních předpisů odkazováno, můžete si kliknutím na ně zobrazit přímo jejich aktuální znění.II. OBJEDNÁVKA SLUŽEB A UZAVŘENÍ SMLOUVY


1. Objednávání Služeb probíhá pouze přes rozhraní Webu, tj. vyplněním a odesláním objednávkového formuláře.

2. Popis Služeb:

     Veškeré důležité informace o Službách najdete přímo na Webu. V popisu každé ze Služeb je uvedeno, jaký výstup (dokumenty, informace) obdržíte, jakou k tomu případně potřebujeme Vaši součinnost (vstupní informace). Věnujte prosím popisu Služeb svoji pozornost a v případě, že budete mít nejasnosti, neváhejte nás ještě před objednávkou kontaktovat s Vašimi doplňujícími dotazy.

3. Objednání Služeb:

    Pro objednání Služeb přes Web slouží objednávkový formulář. Objednání probíhá tak, že kliknutím vyberete konkrétní Službu. Poté níže zvolíte platební metodu a do formuláře vyplníte jméno, příjmení, adresu, e-mail, telefon, volitelně i firmu, popř. IČ, DIČ. Dále vyplníte katastrální území a parcelní číslo pozemku a uvedete svůj stavební záměr. Další podrobnosti můžete uvést do pole „poznámka“. Na konci objednávkového formuláře potvrdíte svůj souhlas s těmito VOP. Před odesláním objednávky máte ještě možnost zkontrolovat a měnit údaje vložené do objednávkového formuláře. Pokud vše odpovídá, objednávku odešlete kliknutím na tlačítko „Závazně objednat“ pod objednávkovým formulářem. 

4. Potvrzení přijetí objednávky, uzavření Smlouvy:

    O přijetí e-mailu s Vaší objednávkou učiněnou odesláním objednávkového formuláře Vás budeme informovat e-mailem zaslaným na Váš e-mail vyplněný při objednávce. Nebude-li v tomto e-mailu uvedeno, že objednávku přijímáme, nejde ještě o uzavření Smlouvy. Až doručením potvrzení o přijetí objednávky na Váš e-mail je Smlouva uzavřena. Součástí potvrzovacího e-mailu je i text těchto VOP a faktura. 

5. Objednávku můžete zrušit až do okamžiku potvrzení jejího přijetí z naší strany. Do doby uzavření Smlouvy můžete svoji objednávku zrušit e-mailem poslaným na naši elektronickou adresu uvedenou v čl. I. těchto VOP. Pokud už dojde k uzavření Smlouvy, jakékoli změny uzavřené Smlouvy jsou možné jen na základě dohody mezi námi, případně můžete od Smlouvy odstoupit, pokud to zákon nebo tyto VOP umožňují.

6. Při pochybnostech Vás můžeme kontaktovat za účelem ověření pravosti objednávky a nepodaří-li se pravost objednávky ověřit, takovou objednávkou se nadále nezabýváme. 

7. Objednávat Služby na Webu je možné 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Upozorňujeme, že výjimečně může dojít k dočasné nedostupnosti Webu v důsledku nutné údržby Webu anebo v důsledku okolností, za které neodpovídáme, jako jsou výpadky připojení k internetové síti apod. 


III. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY


1. Cena: 

    Cena je uvedena přímo u každé Služby v jejím popisu na Webu. Cena je platná po celou dobu, kdy je na Webu uvedena. K ceně Služeb není připočítáváno žádné dopravné nebo jiné další platby. Nejsme plátci DPH, součástí ceny proto není DPH. Konečná kalkulovaná cena uvedená v souhrnu objednávky (tj. předtím, než kliknete na objednávací tlačítko) je tak cenou výslednou, nic dalšího nehradíte. 

2. Sjednaná cena a případné chyby v uvedené ceně:

    Sjednanou cenou je cena uvedená u Služby v okamžiku odeslání Vaší objednávky. Pokud by došlo ke zjevné chybě při uvedení ceny na Webu (tím je myšlen především překlep, chyba při zadávání ceny) nebo obdobné chybě v procesu uzavírání Smlouvy, pak nejsme povinni Vám za takovou zjevně chybnou cenu Službu dodat, a to ani v případě, že došlo k automatickému potvrzení o přijetí objednávky. V případě, že by již došlo z Vaší strany i k úhradě této zjevně chybné ceny, jsme oprávněni od Smlouvy odstoupit a uhrazenou částku Vám v tom případě vrátíme. Dojde-li ke změně ceny v době mezi odesláním Vaší objednávky a jejím potvrzením z naší strany, platí cena uvedená na Webu v okamžiku odeslání objednávky, nedojde-li mezi námi k jiné výslovné dohodě. 

3. Dodání Služby až po zaplacení:

    Není-li mezi námi výslovně ujednáno jinak, jsme povinni Vám Službu dodat, resp. i vůbec započít s její realizací až po úplném zaplacení sjednané ceny. 

4. Možnosti úhrady ceny: 

 • Bezhotovostně (klasickým) bankovním převodem na náš bankovní účet: pokyny k platbě v podobě elektronicky vystavené faktury obdržíte v e-mailu.
 • Bezhotovostně online platební kartou nebo tzv. rychlým online bankovním převodem prostřednictvím platebního portálu GOPAY. Platební metody jsou napojeny na platební bránu společnosti GOPAY s.r.o., IČ: 26046768, která poskytuje zabezpečenou technologii přijímání platebních karet a online
  bankovních převodů. Čísla platebních karet, kreditních karet a hesla k elektronickému
   bankovnictví zadáváte pomocí zabezpečeného a důvěryhodného kanálu společnosti
  GOPAY s.r.o. Tyto údaje s námi uvedená společnost nesdílí a nemáme k nim přístup. Podrobnosti naleznete přímo na stránkách www.gopay.cz. 

5. Splatnost ceny: 

    Cena Služeb je při platbě přes platební bránu splatná bezprostředně po odeslání objednávky a přesměrování na platební bránu, resp. systém online plateb. Při platbě běžným bankovním převodem je splatnost 7 dní od vystavení faktury a je uvedena na faktuře. Upozorňujeme, že v případě úhrady klasickým bankovním převodem je kupní cena zaplacena až v okamžiku, kdy je příslušná částka připsána na náš bankovní účet. 


IV. DODACÍ PODMÍNKY:


1. Způsob a termín dodání:

    U Prověření pozemku obdržíte výsledné dokumenty a informace (jak jsou uvedené v popisu na Webu) v elektronické formě na Váš e-mail zadaný v objednávkovém formuláři, případně jiný elektronický kontakt, který nám za tímto účelem sdělíte. Na vyžádání je možné zaslat dokumenty klasickou poštovní přepravou. 

   U Změny územního plánu pro Vás na základě plné moci, kterou nám za tímto účelem udělíte, obstaráme potřebné podklady a podáme žádost o změnu u příslušné obce. 

   Realizaci Služeb zahájíme bezprostředně poté, kdy bude Služba z Vaší strany uhrazena, a budeme od Vás mít potřebné podklady. Pokud by nebyly dostačující informace z objednávkového formuláře, kontaktujeme Vás a potřebné doplnění si vyžádáme. Jste-li Spotřebitelem, pak realizaci Služeb zahájíme bezprostředně po provedení úhrady a poskytnutí podkladů pouze v případě, kdy nás o to výslovně požádáte. Jinak až po uplynutí 14 dnů od uzavření Smlouvy (což je požadavek zákonné úpravy NOZ). Od tohoto a od reálné součinnosti příslušného stavebního úřadu a dalších dotčených úřadů nebo subjektů se pak odvíjí dodací lhůta.  Pokud můžeme zahájit realizaci v řádu jednotek dní po uzavření Smlouvy, dodáme Vám výstupy u Prověření pozemku zpravidla do 35 dní a u Změny územního plánu podáme žádost zpravidla do 40 dní, vždy od úhrady ceny a poskytnutí nutné součinnosti. Do finální žádosti o změnu územního plánu zkráceným postupem udáváme v bodě IV, že žadatel je ochoten se finančně podílet na úhradě nákladů spojených se změnou územního plánu. Konkrétní návrh úhrady nákladů vzejde na základě dohody žadatele a obce.

2. Důležitá upozornění:

   Proces změny územního plánu podléhá náročnému schvalovacímu procesu dle platných právních předpisů, jehož délku a ani výsledek nedokážeme ovlivnit ani předvídat. Na změnu územního plánu dle konkrétního požadavku žadatele není žádný právní nárok. V rámci našich Služeb zajistíme potřebné podklady a Služby poskytujeme s potřebnou odborností a pečlivostí, není však možné garantovat, že navrhovaná změna bude příslušným orgánem obce schválena. 

   Výstupy Služeb se týkají pouze předmětných pozemků a jsou realizovány na základě Vašich podkladů a informací. Výstupy jsou tedy určené přímo pro Klienta a vztahují se k pozemkům uvedeným v objednávce, nikoli na jiné, byť blízké nebo přímo sousední pozemky. 


V. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY


1. Odstoupení Spotřebitele od Smlouvy bez udání důvodů ve lhůtě 14 dní od uzavření Smlouvy:

    Obecně má Spotřebitel dle NOZ právo od Smlouvy odstoupit ve lhůtě 14 dní, přičemž tato lhůta začíná běžet od dne uzavření Smlouvy. Jak jsme již uváděli výše, pokud jste Spotřebitel, pak během 14denní lhůty po uzavření smlouvy můžeme s poskytováním Služeb začít pouze na základě Vaší výslovné žádosti. V případě, že nás o toto požádáte a celá Služba by byla během 14denní lhůty od uzavření Smlouvy splněna, nemáte právo od Smlouvy odstoupit (§ 1837 písm. a) NOZ). V případě, že o plnění v rámci 14denní lhůty požádáte, ale je splněna pouze část služby, pak při odstoupení během 14denní lhůty jste povinni nám uhradit poměrnou část sjednané ceny za plnění poskytnuté do okamžiku odstoupení od Smlouvy. Tedy v takovém případě Vám vrátíme pouze tu část ceny, která odpovídá do té doby nesplněné části Služby. 

   Jsou-li splněny podmínky pro možnost odstoupit od Smlouvy, je nutné abyste ve 14denní lhůtě od uzavření Smlouvy odeslali odstoupení e-mailem nebo poštou na naši adresu uvedenou v článku I. VOP. Odstoupení můžete napsat úplně neformálně (ovšem musí být zřejmé, od jaké Smlouvy odstupujete, případně jaké Služby se týká, pokud byste objednali obě Služby a odstoupení se týkalo jen jedné z nich) anebo můžete vyplnit a poslat připravený formulář, který naleznete zde. V případě použití vzorového formuláře Vám bez zbytečného odkladu potvrdíme jeho přijetí. Odstoupení nemusíte nijak odůvodňovat. 

   Nejpozději do 14 dnů od odstoupení od Smlouvy dle tohoto článku Vám vrátíme peníze, které jsme od Vás přijali jako platbu za Služby, resp. pokud již byly Služby částečně splněny, tak pouze příslušnou poměrnou část platby. 

2. Odstoupení od Smlouvy v ostatních případech, zrušení Smlouvy: 

   Odstoupení uvedené v odst. 1 se týká pouze Spotřebitelů. Nejste-li Spotřebitel, nevzniká Vám právo odstoupit od Smlouvy bez udání důvodů. 

   V případě, že by z Vaší strany nedošlo k úhradě celé ceny ani do 5 dnů po její splatnosti, Smlouva se uplynutím této lhůty ruší. V případě, že jsme od Vás před tím obdrželi částečnou platbu na cenu, vrátíme Vám ji do 14 dnů od zrušení Smlouvy, nebude-li mezi námi výslovně dohodnuto jinak. 

    Jak Vy jako Klient, tak my jako Poskytovatel jsme dále oprávněni odstoupit od Smlouvy v případech stanovených zákonem nebo uvedených v těchto VOP. Vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy ke stažení ZDE 


VI. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, REKLAMAČNÍ ŘÁD


1. Důležité paragrafy, podle kterých se při reklamaci postupuje: 

    Práva vznikající z vadného plnění se řídí platnými právním i předpisy, zejména ustanoveními § 1914 až 1925. 

2. Vady, za které neseme odpovědnost:

    Jako Poskytovatel Vám odpovídáme za to, že dodaná Služba při převzetí nemá vady a je poskytnuta v souladu se Smlouvou a platnými právními předpisy.

3. Jaké nároky můžete v případě vady požadovat? 

    Je-li vada podstatným porušením Smlouvy (tj. kdybyste o takové vadě předem věděli, vůbec byste Službu nechtěli koupit), můžete volit mezi těmito nároky:

 • odstranění vady,
 • přiměřená sleva z  ceny,
 • odstoupení od Smlouvy.

Volbu nároku je nutné nám sdělit bez zbytečného odkladu po oznámení vady, jinak máte práva jen jako při nepodstatném porušení Smlouvy. Výjimkou jsou situace, kdy byste požadovali odstranění vady, a my vadu neodstranili v přiměřené lhůtě anebo bychom Vám rovnou sdělili, že vadu neodstraníme. V takových případech můžete místo odstranění vady požadovat přiměřenou slevu z  ceny anebo odstoupit od Smlouvy.

    Je-li vada nepodstatným porušením smlouvy, můžete volit mezi těmito nároky

 • odstranění vady,
 • přiměřená sleva z ceny.

Pokud zvolíte odstranění vady a my bychom to nezvládli včas anebo vadu odmítli odstranit, můžete požadovat slevu z  ceny anebo od Smlouvy odstoupit.

Upozorňujeme, že dle NOZ není možné provedenou volbu nároku měnit bez našeho souhlasu.

4. Kdy práva z vadného plnění Klientovi (ani když je Spotřebitelem) nenáleží?

    Práva z vadného plnění Vám nenáleží: 

 • pokud byste před převzetím věděli, že Služba má vadu, anebo byste vadu sami způsobili, 
 • vyplývá-li to z povahy věci,
 • při pozdním uplatnění reklamace.

5. Uplatnění reklamace:

    Reklamaci, prosím, uplatněte bez zbytečného odkladu. V případech, kdy reklamaci neučiníte přímo při dodání Služby, uplatněte ji co nejdříve po zjištění vady. Pokud byste vadu sice uplatnili v reklamační lhůtě, ale až později, než jste ji mohli zjistit (typicky když vadu jednoduše zjistitelnou hned po předání uplatníte až ke konce reklamační lhůty), můžete tím přijít o možnost volby mezi nároky na vyřízení reklamace anebo v případě soudního sporu by soud nemusel nárok přiznat, pokud bychom namítli pozdní uplatnění reklamace. 

    Uplatnit reklamaci lze i zasláním prosté zprávy e-mailem, ze které je patrné kdo, co a z jakého důvodu reklamuje a jak navrhuje reklamaci vyřídit. Uvítáme, pokud k reklamaci přiložíte i fakturu či jiný doklad o koupi, popis reklamované závady a návrh řešení reklamace. 

      Reklamaci vyřídíme bez zbytečného odkladu, v krajních případech nejpozději do 30 dnů, pokud se výslovně nedohodneme jinak. O uplatnění a vyřízení reklamace Vám poskytneme písemné potvrzení. 


6. Vrácení zaplacené ceny a poskytnutí slevy při uznané reklamaci:

    Uznáme-li reklamaci jako oprávněnou a výsledkem má být sleva z již zaplacené ceny nebo vrácení zaplacené ceny, bude vrácení provedeno stejným způsobem, jako jste objednávku hradili, a to nejpozději do 14 dnů od uznání reklamace. 


VII. VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ, ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ


1. Máte-li k uzavřené Smlouvě, jejímu plnění či naší činnosti nějakou stížnost, kontaktujte nás prosím na e-mailu info@zmenapozemku.cz.  

2. Podnikáme na základě živnostenského oprávnění, kontrolním orgánem je příslušný živnostenský úřad, dohled nad dodržováním předpisů o ochraně spotřebitelů provádí Česká obchodní inspekce. Dodržování předpisů o ochraně osobních údajů dozoruje Úřad pro ochranu osobních údajů. I na tyto orgány se můžete obrátit se svými stížnostmi. 

3. Pokud mezi Poskytovatelem a Spotřebitelem dojde ke spotřebitelskému sporu, má Spotřebitel právo na jeho mimosoudní řešení. Subjektem mimosoudního řešení podle zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, je Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2. Veškeré podrobnosti k mimosoudnímu řešení sporů jsou uvedeny na stránkách České obchodní inspekce: www.coi.cz, www.adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz.   Spotřebitel může využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line, Která je zřízena Evropskou komisí na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

VIII. ZÁVĚREM


1. Smlouva je uzavírána na dobu určitou, do doby splnění povinností Poskytovatele a Klienta ze smlouvy vyplývající.

2. Ochrana osobních údajů je řešena samostatným dokumentem. 

3. Tyto VOP jsou účinné od 1. 8. 2022

4. VOP jsme oprávněni jednostranně měnit. Rozhodující je však vždy závazné to znění, které bylo účinné v době uzavření Smlouvy.